Bibliographies of XI century authors

Alexios Studites [17/02/12]
Anonymous Sola [17/02/12]
Attaleiates [17/02/12]
Barlaam and Ioasaph
Basil Kekaumenos
Basilios Megalomytos
Boilas [17/02/12]
Christophoros Mitylenaios [13/11/12]
Demetrios of Kyzikos
Eustathios Rhomaios [17/02/12[
Grigor Magistros
John Italos [25/11/11]
Joannes Sikeliotes
Kekaumenos [15/02/12]
Lazaros of Galesion
Markos Diakonos
Ioannes Mauropous [13/11/12]
Michael the grammarian
Narekatsi
Niketas Stethatos [14/4/14]
Nikon of the Black Mountain
Paulos Euergetinos
Michael Psellos (1018-1081?) [26/5/14]
Symeon Seth [5/2/13]
Syntipas

Home